Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çoğu ya talebin kanunlara aykırı olması ya da vatandaşların taleplerine yönelik meri mevzuatta hüküm bulunmaması nedeniyle ilgili mercide yer alan kimselerin kanunda belirtilmemiş hallerde sorumluluk almaya yanaşmamaları ve takdir yetkisinin vatandaş lehine kullanılmaması durumlarıdır.
 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikKamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Başvurusu ve Başvuru Koşulları